“Wspólnota Polska” zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie na 2023 rok

Stowarzyszenie “Wspólnota Polska” zaprasza organizacje polonijne i polskie za granicą do składania wniosków o dofinansowanie na 2023 rok!

WNIOSKI PRZYJMUJEMY DO 30 WRZEŚNIA 2022 ROKU

🔷OBSZARY WNIOSKOWANIA O DOFINANSOWANIE NA ROK 2023

KULTURA – WSPARCIE ORGANIZACJI

▪ wsparcie organizacji działających w obszarze kultury: zespołów ludowych, teatrów, chórów itp. (np. zakup sprzętu, strojów ludowych, wynajem sali na próby itp.)

🔷KULTURA – ORGANIZACJA WYDARZEŃ

▪ organizacja wydarzeń (np. wynajem sali, sprzętu, nagłośnienia, wyżywienie i zakwaterowanie uczestników, promocja wydarzenia, koszty osobowe itp.)

🔷EDUKACJA – WSPARCIE ORGANIZACJI

▪ wsparcie działalności szkół polonijnych i polskich za granicą, organizacji prowadzących nauczanie języka polskiego, organizacji parasolowych (np. dofinansowanie wynajmu pomieszczeń, zakupu wyposażenia, wynagrodzeń dla nauczycieli itp.)

🔷EDUKACJA – ORGANIZACJA WYDARZEŃ

▪ wsparcie wydarzeń uzupełniających kształcenie (np. konkursy, olimpiady, wycieczki, imprezy szkolne, projekty edukacyjne, pobytu edukacyjne w Polsce i krajach zamieszkania, półkolonie itp.)

🔷AKTYWNOŚĆ POLONIJNA – WSPARCIE ORGANIZACJI

▪ Domy Polskie, organizacje polonijne, polonijne kluby sportowe, polonijne organizacje młodzieżowe, hufce i drużyny harcerskie, organizacje naukowe, medyczne, organizacje parasolowe: związki, zrzeszenia, fora organizacji polonijnych (np. wynajem siedziby, wynajem i utrzymanie obiektów sportowych, opłaty eksploatacyjne, opłata za udział w rozgrywkach sportowych, zakup wyposażenia i sprzętu, mebli, sprzętu sportowego, koszty wynagrodzeń pracowników: administracyjnych, księgowych, trenerów sportowych, instruktorów itp.).

🔷AKTYWNOŚĆ POLONIJNA – ORGANIZACJA WYDARZEŃ

▪ organizacja wydarzeń patriotycznych, imprez sportowych, wydarzeń integrujących środowiska polonijne, zjazdów, zebrań walnych, kongresów młodzieży itp. (np. wynajem sali, sprzętu, nagłośnienia, wyżywienie i zakwaterowanie uczestników, promocja wydarzenia, koszty osobowe itp.)

🔷OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

▪ odnowa cmentarzy polskich poza granicami kraju, archiwa polskie poza granicami, ochrona polskich miejsc pamięci narodowej itp.

🔷MEDIA – WSPARCIE ORGANIZACJI

▪ czasopisma, portale internetowe, radio, telewizja

🔷MEDIA – ORGANIZACJA WYDARZEŃ

▪ organizacja wydarzeń realizowanych przez media polonijne – wydawców czasopism, portali internetowych, radia, telewizji

🔷PUBLIKACJE

▪ książki, albumy itp.

🔷POMOC CHARYTATYWNA

▪ zakup leków, sprzętu medycznego, wyjazdy lekarzy, koszty leczenia, rehabilitacji, zapomogi, dożywianie, wsparcie organizacji prowadzących działalność charytatywną, hospicja itp.)

🔷INWESTYCJE

▪ budowa i remont

Czytaj więcej http://wspolnotapolska.org.pl/wiadomosci.php?id=8064

W portalu PAI http://pai.media.pl/pai_wiadomosci.php?id=22382/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *