did arnold schwarzenegger take steroids best legal steroids hgh steroids side effects of steroids for inflammation steroids for inflammation steroids for asthma is liver king on steroids albert pujols steroids what are anabolic steroids steroids for allergic reactions

“Wspólnota Polska” zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie na 2023 rok

Stowarzyszenie “Wspólnota Polska” zaprasza organizacje polonijne i polskie za granicą do składania wniosków o dofinansowanie na 2023 rok!

WNIOSKI PRZYJMUJEMY DO 30 WRZEŚNIA 2022 ROKU

🔷OBSZARY WNIOSKOWANIA O DOFINANSOWANIE NA ROK 2023

KULTURA – WSPARCIE ORGANIZACJI

▪ wsparcie organizacji działających w obszarze kultury: zespołów ludowych, teatrów, chórów itp. (np. zakup sprzętu, strojów ludowych, wynajem sali na próby itp.)

🔷KULTURA – ORGANIZACJA WYDARZEŃ

▪ organizacja wydarzeń (np. wynajem sali, sprzętu, nagłośnienia, wyżywienie i zakwaterowanie uczestników, promocja wydarzenia, koszty osobowe itp.)

🔷EDUKACJA – WSPARCIE ORGANIZACJI

▪ wsparcie działalności szkół polonijnych i polskich za granicą, organizacji prowadzących nauczanie języka polskiego, organizacji parasolowych (np. dofinansowanie wynajmu pomieszczeń, zakupu wyposażenia, wynagrodzeń dla nauczycieli itp.)

🔷EDUKACJA – ORGANIZACJA WYDARZEŃ

▪ wsparcie wydarzeń uzupełniających kształcenie (np. konkursy, olimpiady, wycieczki, imprezy szkolne, projekty edukacyjne, pobytu edukacyjne w Polsce i krajach zamieszkania, półkolonie itp.)

🔷AKTYWNOŚĆ POLONIJNA – WSPARCIE ORGANIZACJI

▪ Domy Polskie, organizacje polonijne, polonijne kluby sportowe, polonijne organizacje młodzieżowe, hufce i drużyny harcerskie, organizacje naukowe, medyczne, organizacje parasolowe: związki, zrzeszenia, fora organizacji polonijnych (np. wynajem siedziby, wynajem i utrzymanie obiektów sportowych, opłaty eksploatacyjne, opłata za udział w rozgrywkach sportowych, zakup wyposażenia i sprzętu, mebli, sprzętu sportowego, koszty wynagrodzeń pracowników: administracyjnych, księgowych, trenerów sportowych, instruktorów itp.).

🔷AKTYWNOŚĆ POLONIJNA – ORGANIZACJA WYDARZEŃ

▪ organizacja wydarzeń patriotycznych, imprez sportowych, wydarzeń integrujących środowiska polonijne, zjazdów, zebrań walnych, kongresów młodzieży itp. (np. wynajem sali, sprzętu, nagłośnienia, wyżywienie i zakwaterowanie uczestników, promocja wydarzenia, koszty osobowe itp.)

🔷OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

▪ odnowa cmentarzy polskich poza granicami kraju, archiwa polskie poza granicami, ochrona polskich miejsc pamięci narodowej itp.

🔷MEDIA – WSPARCIE ORGANIZACJI

▪ czasopisma, portale internetowe, radio, telewizja

🔷MEDIA – ORGANIZACJA WYDARZEŃ

▪ organizacja wydarzeń realizowanych przez media polonijne – wydawców czasopism, portali internetowych, radia, telewizji

🔷PUBLIKACJE

▪ książki, albumy itp.

🔷POMOC CHARYTATYWNA

▪ zakup leków, sprzętu medycznego, wyjazdy lekarzy, koszty leczenia, rehabilitacji, zapomogi, dożywianie, wsparcie organizacji prowadzących działalność charytatywną, hospicja itp.)

🔷INWESTYCJE

▪ budowa i remont

Czytaj więcej http://wspolnotapolska.org.pl/wiadomosci.php?id=8064

W portalu PAI http://pai.media.pl/pai_wiadomosci.php?id=22382/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *